Chọn ảnh thumb
Chọn tập tin ảnh trên máy tính của bạn. Chỉ file có đuôi mở rộng PNG,JPG,GIF.
Tập tin :